ความสำคัญของโครงการแผนแม่บท

       ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ กำกับดูแลและควบคุมทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันมีระยะทางประมาณ 352,000 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.11 หรือประมาณ 4 ใน 5 ของความยาวทางหลวงทั้งประเทศ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจาก อปท. มีการวางแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นแบบแยกส่วน ทำให้โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบกับภารกิจที่หลากหลายมากมาย จึงเป็นข้อจำกัดของ อปท. ในการที่จะบูรณาการวางแผนการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กรมทางหลวงชนบทมีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท เพื่อให้ อปท. ใช้เป็นแผนในการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทฯ ระยะที่ 1 และ 2 ได้มีการสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทฯ เป็นระยะทางรวมประมาณ 100,000 กิโลเมตร ดังนั้นในการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 3 ในปัจจุบันนี้ จึงยังมีความจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นฯ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นของอปท. ตามแผนแม่บทฯ โดยใช้ระบบติดตามแผนแม่บทฯ เป็นช่องทางในการรายงานข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งการปรับปรุงฐานข้อมูลโครงข่ายสายทาง และการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านงานพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น นอกจากนี้สามารถใช้ระบบฯ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาถนนของ อปท. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นของกรมทางหลวงชนบทเพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป