ความเป็นมาของโครงการ       แผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดทำแผนแม่บทโครงข่ายถนน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้เป็นแผนงานในการก่อสร้าง และพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และเนื่องจากทางหลวงท้องถิ่น มีระยะทางกว่า 3 ใน 4 ของความยาวทางหลวงทั้งประเทศ กรมทางหลวงชนบทจึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น ให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับทางหลวงชนบท รวมถึงการเข้าถึงชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ