เป้าหมายในการจัดทำแผนแม่บทฯ


  1. แผนแม่บทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น รวมระยะทางประมาณ 150,000 กิโลเมตร ภายในปี พ.ศ. 2559
  2. อปท. มีศักยภาพและเครื่องมือด้านสารสนเทศในการวางแผน และบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น โดยมีการรวบรวมข้อมูลและวางแผนอย่างเป็นระบบ


ประโยชน์ของแผนแม่บทฯ


  1. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นทั่วประเทศ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวางแผนของ อปท.
  3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนฐานข้อมูลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานทางของ อปท.